Aktualności

Elektrokardiografy w Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Sztabinie

W lutym 2022 roku Jarosław Karp, Wójt Gminy Sztabin przekazał na ręce lekarza rodzinnego Dariusza Trojanowskiego do Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Sztabinie dwa elektrokardiografy:

Informacja o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

W dniu 24 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Sztabin Jarosław Karp podpisał ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa reprezentowanym przez Panią Maję Wolnik Głównego Specjalistę umowę o powierzenie grantu po numerze 2921/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”...

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym

Na podstawie umowy nr 632.18.23.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

Informacja ze Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie w sprawie projektu "Akademia Otwartego Umysłu"

Projekt „Akademia Otwartego Umysłu” numer RPPD.03.01.02-20-0410/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój, czas realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022 r.

Informacja ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w sprawie projektu "Akademia Otwartego Umysłu"

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze realizuje projekt pt. "Akademia Otwartego Umysłu" nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na remont sprzętu ratowniczo – gaśniczego

Na podstawie umowy nr DIT-I.3031.69.2021 zawartej w dniu 9 czerwca 2021 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 20 000,00 zł przeznaczonej na zakup umundurowania strażackiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnymborze.

Złote Gody w Sztabinie

20 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Sztabin odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszej Gminy, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat. Bohaterami uroczystości były 4 pary Jubilatów.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Sztabin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Sztabin do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Sztabinie

W dniu 23.08.2021 r. dokonaliśmy uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Sztabinie. W otwarciu udział wzięli Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki wraz z radnymi wojewódzkimi Pawłem Wnukowskim i Bogdanem Dyjukiem,  poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Starosa Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński i radni powiatowi, Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzej Zarzecki, Komendant PSP Augustów Leszkek Krzyżewski, Dyrektor PGE Oddział Suwałki Adam Suchocki, Ks. Krzysztof Bronakowski proboszcz Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Sztabinie,...

76. rocznica Obławy Augustowskiej - obchody w Gibach

Na Wzgórzu Krzyży w Gibach, miejscu upamiętniającym pomordowanych podczas Obławy Augustowskiej, oddano hołd ofiarom tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Uroczystości odbyły się w niedzielę 11.07.2021 roku. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Św. Anny w Gibach, pod przewodnictwem ks. Stanisława Wysockiego, prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku. Następnie spod kościoła wyruszyła procesja pod Krzyż-pomnik, gdzie uczczono pamięć pomordowanych.

Już od 01 lipca 2021 złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

„Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”

„Inteligentne/Sprytne wsie (Smart Village) to nowa koncepcja kształtowania polityki UE, która ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi”. Otrzymane wsparcie w wysokości  14 735,00 zł. pozwoli na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sztabinie.

Projekt "Akademia Otwartego Umysłu" RPPD.03.01.02-20-0410/19

Gmina Sztabin partnerstwie z Gminą Raczki oraz Firmą Quality Partners s.c. realizuje projekt pt. "Akademia Otwartego Umysłu" nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Upamiętnienie miejsc pamięci Bitwy Niemeńskiej 1920 roku na terenie województwa podlaskiego

10 grudnia 2020 r.  czternaście podlaskich samorządów otrzymało specjalne tablice upamiętniające miejsca związane z Bitwą Niemeńską 1920 r. Inicjatywa Zarządu Województwa Podlaskiego i radnych wojewódzkich związana z 100 rocznicą zwycięstwa nad bolszewikami. „Wszyscy wiemy o Bitwie Warszawskiej, ale nie wszyscy wiedzą o równie ważnym wydarzeniu, jakim była Bitwa Niemeńska - bitwa, która rozegrała się na terenach naszego województwa – mówił Artur Kosicki – Chcemy szerzyć wiedzę i przypominać o tym wielkim wydarzeniu mieszkańcom regionu i kraju”.