informacje o styropianie

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 od 1 lipca 2013 r.

Obowiązki Gminy

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do:

  1. zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
  2. stworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy będą przekazywać odpady, sprawiające kłopot w zagospodarowaniu;
  3. sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu;
  4. prowadzenia działań  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.