W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Informujemy, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa do 27 lipca 2019 roku nabór wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. Rolnicy mogą otrzymać na ten cel bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku Ochotniczej Straż Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską, zlokalizowanego na działkach nr ewid. gruntów 158/8, 158/2 i 159/3 położonych w obrębie geodezyjnym 0037 Sztabin, gm. Sztabin.

Na podstawie § 15 Uchwały Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) podaję do wiadomości członków izby rolniczej, listę kandydatów zgłoszonych na członków Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej:

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAG.271.1.2019.JL, prowadzonego przez Gminę Sztabin, pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  poprzez montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Sztabin”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Sztabin”

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

organizowany w ramach zadania Jarmark Brzostowskiego dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Organizator konkursu: Towarzystwo Przyjaciół Ziem Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25 maja 2018 r. Województwo Podlaskie udzieliło Gminie Sztabin pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup: automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla jednostki OSP Sztabin.

Gmina Sztabin zrealizowała operację pn. Podniesienie standardów usług kulturalnych w Gminie Sztabin poprzez wyposażenie terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej we wsiach Sztabin, Jaziewo i Jastrzębna Pierwsza w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na rok 2018. Na realizację tego projektu uzyskano dotację w kwocie 50 % poniesionych kosztów. Wartość zrealizowanej operacji wynosi ok 15859,43 zł.

Stosownie do ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sztabin. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 1 czerwca 2018 roku.

dotyczących projektu uchwały „Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”

Zarząd Klubu Strzeleckiego MARKSMAN serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w TURNIEJU STRZELECKIM GMIN O PUCHAR PREZESA KS MARKSMAN

Turniej odbędzie się 8 października 2017 roku o godz. 10.00 na terenie strzelnicy w Klonownicy k/Augustowa.

Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego określa się Harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy