oddaj swój głosProjekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.  
 
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. 
 
Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t. j. ), w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t. j.)

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,

NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE
PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA
WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
w akcji jesiennej 2020 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów,

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych Planów Urządzenia Lasów w obrębach ewidencyjnych: Balinka, Budziski, Chomaszewo, Cisów, Czarniewo, Czarny Las, Dębowo, Długie, Dłużański Las, Ewy, Fiedorowizna, Jasionowo Dębowskie, Jaziewo, Kamień, Komaszówka, Krasnoborki, Kryłatka, Lebiedzin, Motułka, Ostrowie, Wolne, Wrotki, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,  

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie uprzejmie informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo - Jaglowo od km 0+000 do km 1+350 wraz Z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo -Kopiec - Mogilnice - Dębowo - Dolistowo - do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120”, mogą występować utrudnienia w ruchu oraz czasowe zamknięcia dla ruchu kołowego przebudowywanych odcinków tych dróg.