W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.

W związku z wyborami do Izb Rolniczych 28 lipca 2019 r.

Poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie informuje:

Wypłata zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami nastąpiła w dniu 24.05.2019 r.

Kierownik GOPS w Sztabinie

Dorota Barbara Salik

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Sztabin na dzień 29 maja 2019 roku (środa) o godz. 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Działając na podstawie art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t. j.)

Wójt Gminy Sztabin

zawiadamia

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się do Rady Gminy Sztabin z prośbą o wybranie ławników na kadencję 2020 – 2023 do:

  • orzekania w Sądzie Rejonowym w Augustowie - 1 ławnika
  • orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach – 1 ławnika.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie informuje, że w związku z awarią systemów informatycznych wypłaty świadczeń planowane w maju 2019 r. nie mogą być zrealizowane. Sprawa dotyczy następujących rodzajów świadczeń:

Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta IKP.

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach.

Celem konkursu jest:

  • zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania;
  • zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców na swoją „małą ojczyznę” i wzbudzenie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i troski o jej rozwój i wygląd;
  • kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy;
  • promocja pomysłowości oraz nowatorski rozwiązań dekoracyjnych;
  • promowanie aktywności wśród mieszkańców w tworzeniu wizerunku własnego otoczenia oraz powiększenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Sztabin.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

organizowany w ramach zadania Jarmark Brzostowskiego dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Organizator konkursu: Towarzystwo Przyjaciół Ziem Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25 maja 2018 r. Województwo Podlaskie udzieliło Gminie Sztabin pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup: automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla jednostki OSP Sztabin.

Gmina Sztabin zrealizowała operację pn. Podniesienie standardów usług kulturalnych w Gminie Sztabin poprzez wyposażenie terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej we wsiach Sztabin, Jaziewo i Jastrzębna Pierwsza w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na rok 2018. Na realizację tego projektu uzyskano dotację w kwocie 50 % poniesionych kosztów. Wartość zrealizowanej operacji wynosi ok 15859,43 zł.

Stosownie do ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sztabin. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 1 czerwca 2018 roku.

dotyczących projektu uchwały „Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”