W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 t. j.) zawiadamiam że na wniosek P – 4 sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jolantę Lewandowską wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. „AUGG4403A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym. zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 163/3 położonej w obrębie geodezyjnym Jaziewo, gm. Sztabin.

W związku z powyższym informuję, iż w trakcie trwania przedmiotowego postępowania administracyjnego strony mogą składać w tej sprawie uwagi i wnioski, oraz zapoznać się aktami sprawy w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Sztabin.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Sztabin

Tadeusz Drągiewicz