W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sztabin.

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać w sekretariacie Urzędu Gminy Sztabin lub przesłać na adres Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, faxem na nr: 876439751, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sztabin w terminie od 15 maja 2018 do 30 maja 2018 r. do godziny 15.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażania

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sztabin. Dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gniny Sztabin oraz siedzibie Urzędu (pok. Nr 6).

Załączniki:
Pobierz plik (392-2018.pdf)392-2018.pdf[ ]321 kB