W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Zarządzenie Nr 391/2018
Wójta Gminy Sztabin

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czarniewo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz 1875 ze zm.) oraz § 23 ust. 1 i § 28 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Czarniewo zatwierdzonego uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 11 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 94, poz. 1063) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją z pełnionej funkcji Sołtysa na kadencję 2015-2019, zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Czarniewo, celem dokonania wyboru Sołtysa.

§ 2. Zebranie odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. godz. 1000, we wsi Czarniewo nr 10.

§ 3. Do obsługi zebrania wyznaczam Panią Katarzynę Pietruczynik - pracownika Urzędu Gminy Sztabin.

§ 4. Wybory przeprowadzone zostaną na zasadach ustalonych w Statucie Sołectwa Czarniewo.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą zebrania wiejskiego, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztabin oraz w Sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz