dotyczących projektu uchwały „Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”

Zaproszenie na konsultacje społeczne od dnia 22 sierpnia 2017 r. zamieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sztabin ul. Augustowska 53 oraz wysłano listownie wszystkim organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Projekt uchwały wraz z zaproszeniem został zamieszczony od dnia 22 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej UG pod adresem www.sztabin.ug.gov.pl w celu wnoszenia uwag i wniosków.

W dniu 05 września 2017 roku w budynku Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53 sala nr 1 odbyły się konsultacje społeczne umożliwiające organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wniesienia uwag i wniosków do projektu uchwały „Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Biebrza” w Jaminach, Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej, Caritas Parafii Krasnybór.

Biorący udział w spotkaniu nie wnieśli żadnych uwag i wniosków do projektu uchwały.

Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni na stronie internetowej UG www.sztabin.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz