W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 204 gości oraz 0 użytkowników.

Celem zadania było opracowanie rocznych programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie ich przez radę w formie uchwał. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem organizacji pozarządowych zaproszonych do współpracy, działających na terenie gminy.

Uchwała Nr XV/100/08 Rady Gminy Sztabin V kadencji z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Uchwała Nr XXIII/142/09 z dnia 2009-11-17 w sprawie programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009r.

Uchwała Nr XXIX/189/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr XXX/194/2010 z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

Uchwała Nr XXX/195/2010 z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej