W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 196 gości oraz 0 użytkowników.

Zgodnie z § 15 Uchwały Nr IX/41/2015 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego na lata 2016 i 2017 przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie za 2016 r.

  1. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych.
  2. W budżecie Gminy Sztabin na 2016 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie przydzielono dotacji na realizacje zadań własnych Gminy Sztabin.
  3. W związku z powyższym brak jest ewaluacji Programu o której mowa w § 11 cytowanej na wstępie uchwały.
  4. Informowano organizacje o możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
  5. Organizacje z własnej inicjatywy organizowały dla społeczności lokalnej różne imprezy rekreacyjno – sportowe, brały czynny udział w przygotowaniu i organizacji Dożynek Gminnych które odbyły się w Krasnymborze. Relacje z imprez opisane zostały w „Naszym Sztabińskim Domu”
  6. Na bieżąco aktualizowana jest „mapa aktywności”, oraz zamieszczane są informacje przekazywane przez Stowarzyszenia o ich osiągnięciach w środowisku lokalnym.

Wysoka Rado! Proszę o przyjęcie powyższego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz