W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 226 gości oraz 0 użytkowników.

Zgodnie z §7 Uchwały Nr XXIII/142/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie za 2010 r. z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

  1. Projekt Uchwały Rady Gminy Sztabin w sprawie: Programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r. ok był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formie spotkania, które odbyło się na zaproszenie Wójta Gminy Sztabin w dniu 19.10.2009 r. w budynku Urzędu Gminy Sztabin, sala nr 1. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono
  2. Konsultacje dotyczące tego projektu zostały udokumentowane w postaci notatki służbowej z dnia 21.10.2009 r. sporządzonej przez pracownika UG Sztabin.
  3. W budżecie Gminy Sztabin na 2010 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie przydzielono dotacji.
  4. W 2010 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych.
  5. Podsumowanie współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi odbyło w dniu 21.10.2010 r. Według obecnych na spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego współpraca z Gminą Sztabin jest jak najbardziej pozytywna, ponadto:

- organizacje pozyskały wolne pomieszczenia w budynkach komunalnych na prowadzenie działalności statutowej;

- następował bieżący przepływ informacji np. Urząd Gminy Sztabin informował o szkoleniach lub środkach do pozyskania z różnych źródeł;

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztabin utworzono zakładkę „Stowarzyszenia” gdzie zamieszczane są na bieżąco informacje dotyczące organizacji pozarządowych, uchwały Rady Gminy Sztabin, Zarządzenia Wójta itp. Opracowano również mapę aktywności. Jest to wykaz wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na terenie Gminy Sztabin. Mapa aktywności jest na bieżąco aktualizowana.

- organizacje czynnie włączyły się w przygotowanie i organizację Dożynek Gminnych - Turnieju Parafii.

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna Druga – Ostrowie, oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej w Partnerstwie z Zespołem Szkół Samorządowych w Sztabinie realizowały projekt „Organizacja półkolonii letnich ”

Wysoka Rado! Proszę o przyjęcie powyższego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz