W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 211 gości oraz 0 użytkowników.

Zgodnie z §9 Uchwały Nr XXX/194/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego na rok 2011, przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie za 2011 r.

 1. W dniu 29 września 2010 roku wydałem Zarządzenie Nr 452/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał „programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.” oraz określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.
 2. W dniu 29 września 2010 roku wysłałem wszystkim organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego działającym na terenie Gminy Sztabin zaproszenia na spotkanie.
 3. Zaproszenie jak i teksty projektów uchwał zamieszczone zostały również na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku UG Sztabin.
 4. W dniu 8 października 2010 r., na spotkanie przybyło trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jastrzębna Druga – Ostrowie, Caritas Sztabin i Caritas Jaminy.
 5. Uwag ani wniosków do projektów uchwał wymienionych w pkt. 1 nie wniesiono.
 6. Ze przeprowadzonego spotkania inspektor ds. gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej sporządziła w dniu 11.10.2010 r. protokół.
 7. Realizując zapisy § 6 cytowanego na wstępie Zarządzenia Nr 452/2010, informację o wynikach konsultacji podałem do publicznej wiadomości na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Sztabin. Informacja o wynikach konsultacji społecznych ukazała się w miesięczniku „Nasz Sztabiński Dom”
 8. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych.
 9. W budżecie Gminy Sztabin na 2011r organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie przydzielono dotacji na realizacje zadań własnych Gminy Sztabin.
 10. Aktualizowana jest na bieżąco „mapa aktywności”, która znajduje się na stronie internetowej urzędu w zakładce „Organizacje, Stowarzyszenia”
 11. Organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego na bieżąco są informowane o możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 12. Organizacje z własnej inicjatywy organizowały dla społeczności lokalnej różne imprezy rekreacyjno – sportowe, brały czynny udział w przygotowaniu i organizacji Turnieju Parafii połączonych z Dożynkami Gminnymi.

Wysoka Rado! Proszę o przyjęcie powyższego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz