W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 367 gości oraz 0 użytkowników.

Przepisy dotyczące uboju gospodarczego zwierząt zawarte są w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1577 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 885)
 • Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 856 z późn. zm.)

Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa, utrzymywanych w tym gospodarstwie. cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (samozaopatrzenie własnego gospodarstwa).

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta:

 • zdrowe
 • które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającemu ograniczeniom. w tym nakazom lub zakazom wydanym na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ze względu na wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 • po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Posiadacz zwierzęcia, z wyłączeniem drobiu i zajęczaków, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa uboju w celu produkcji mięsa przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze dokonania takiego uboju.

Ubój cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec lub kóz na użytek własny

W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec lub kóz zgłoszenie takie musi być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres posiadacza zwierzęcia,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddanych ubojowi.
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia (jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia)
 • miejsce i termin uboju
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do uboju (musi posiadać udokumentowane kwalifikacje),
 • telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej fakt uboju zwierzęcia

Materiałem SRM w przypadku cieląt (do 6 miesiąca życia) są:

 • migdałki,
 • ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego,
 • jelito ślepe - krezka

Materiałem SRM w przypadku owiec i kóz są:

 • czaszka zawierająca mózg i oczy,
 • migdałki
 • rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła -śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.

Owce i kozy powyżej 18 m-cy podlegają badaniu na TSE. Koszt pobrania, transportu i badania tych prób finansowany jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Materiał SRM należy przekazać do podmiotu uprawnionego zbierania i zagospodarowania materiału kategorii 1:

 • Energoutil Ełk Nowa Wieś Ełcka 1A tel. (87) 620 38 58 kom. 783 888 809
 • Struga S.A. Zakład pośredni Olecko, ul. Przemysłowa 10 tel. (87) 520 20 51 kom. 604 519 995
 • Zbiornica Skórzec, ul. Armii Krajowej 45, 08-114 Skórzec (25) 644 62 74 kom. 697 727 397 

Ubój świń na użytek własny

W przypadku uboju świń zgłoszenie nie musi być w formie pisemnej, może być telefoniczne i powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres posiadacza zwierzęcia,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddanych ubojowi,
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia (jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia)
 • miejsce i termin uboju
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do uboju (musi posiadać udokumentowane kwalifikacje),
 • telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej fakt uboju zwierzęcia
 • mięso świń oraz dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni. Badania takiego mogą dokonywać lekarze wolnej praktyki, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia nadane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Badanie to wykonywane jest na koszt właściciela zwierzęcia. Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, nazwiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania, ich siedziby oraz obszar działania.

W związku z faktem, iż obszar powiatu augustowskiego znajduje się w strefach podlegających ograniczeniom, w tym nakazom lub zakazom wydanym na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u świń oraz dzików na terytorium naszego kraju (obszar objęty ograniczeniami: gmina Lipsk; obszar ochrony - wszystkie pozostałe gminy powiatu augustowskiego), obowiązują dodatkowe wymagania związane z ubojem świń na użytek własny w gospodarstwach.

Dodatkowe wymagania:

 1. świnie muszą być utrzymywane w gospodarstwie, w którym planuje się dokonać uboju przez co najmniej przez 30 dni przed ubojem
 2. świnie muszą zostać poddane badaniu przedubojowemu przez wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii wolnej praktyki
 3. mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu

Wykaz lekarzy weterynarii przeprowadzających obowiązkowe na terenie powiatu augustowskiego w związku z zagrożeniem ASF badanie przed i poubojowe (w tym badanie na włośnie- metoda kompresorowa*)

 • Mirosław Maksimowski, Żarnowo Drugie 2a, Tel (87) 643-08-28 kom. 501668003
 • Stanisław Karczewski, Sztabin, ul.Polna 5A, Tel. (87) 641 21 94; kom 606761207
 • Andrzej Ślinko, Sztabin, ul. Młodości 46 Tel. (87) 641-21-45; kom. 606 605 007
 • Tomasz Furmański, Lipsk, ul.400-lecia 13, Tel. (87) 642-22-35 kom. 604650995

Próbki mięsa na włośnie można również zbadać metodą wytrawiania ** w TPWW-A w Augustowie, ul.Wierzbna 1, 16-300 Augustów, lek.wet. Michał Kur .

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2010 r. Nr 93, poz.600); paragraf 1 pkt 33 wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest kara pieniężną w wysokości od 1000 do 5000 zł. oraz paragraf 1. pkt 34 tj. niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 100-2000 zł.

* w przypadku metody kompresorowej mięso nie powinno być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub w kuchence mikrofalowej a przed spożyciem powinno zostać poddane obróbce cieplnej zapewniającej podgrzanie mięsa do temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej 71 °C;

**w przypadku metody wytrawiania nie ma ograniczeń w sposobie wykorzystania mięsa