W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 162 gości oraz 0 użytkowników.

Zgodnie z §15 Uchwały Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego na lata 2014 i 2015

przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie za 2015 r.

1. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych.

2. W budżecie Gminy Sztabin na 2015 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie przydzielono dotacji na realizacje zadań własnych Gminy Sztabin.

3. W związku z powyższym brak jest ewaluacji Programu o której mowa w § 11 cytowanej na wstępie uchwały.

4. Informowano organizacje o możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

5. Zawiązały się dwa Stowarzyszenia:

a) Stowarzyszenie Aktywny Sztabin;

b) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” w Jaminach.

6. Organizacje z własnej inicjatywy organizowały dla społeczności lokalnej różne imprezy rekreacyjno – sportowe, brały czynny udział w przygotowaniu i organizacji Dożynek Gminnych które odbyły się w Jaminach. Relacje z imprez opisane zostały w „Naszym Sztabińskim Domu”

7. Stowarzyszenie Aktywny Sztabin reprezentowało Gminę Sztabin podczas Dożynek Diecezjalnych w Kalinowie.

8. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Mogilnicach oraz Stowarzyszenie Aktywny Sztabin wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” w Jaminach wzięły udział w konkursie kulinarnym „ Nadbiebrzańskie smaki” który odbył się w Sołectwie Olsza gm. Dąbrowa Białostocka.

9. Stowarzyszenia brały udział w projektach organizowanych prze Gminną Bibliotekę Publiczną w Sztabinie.

10. Na bieżąco aktualizowana jest „mapa aktywności”, oraz zamieszczane są informacje przekazywane przez Stowarzyszenia o ich osiągnięciach w środowisku lokalnym.

Wysoka Rado! Proszę o przyjęcie powyższego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz