Urząd Gminy Sztabin informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem, zamieszkującym na terenie Gminy Sztabin umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ma prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia.

Warunki przyznania dofinansowania:
  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw będzie przyznawane najdłużej do 31 grudnia 2014 r., a jego kwota wynosi 4587 zł.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

2) kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

4) aktualny odpis (wypis) lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego (z dokumentu powinno wynikać, że wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie);

5) oryginały wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej w tym okresie pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie [oświadczenie];

6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311) – dla pracodawców, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem do 30 czerwca 2014 r. [formularz];

7) kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości albo oświadczenie o braku obowiązku sporządzania takich sprawozdań wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach i zaświadczeniem z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek – dotyczy pracodawców, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem przed 01 lipca 2014 r.

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta Gminy Sztabin o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym zamieszkałym na terenie Gminy Sztabin.

Wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1846
http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1845
http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1842
http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1841
http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1843