W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Zgodnie z §15 Uchwały Nr VII/94/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego na lata 2012 i 2013

przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie za 2013 r.

1. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych.

2. W budżecie Gminy Sztabin na 2013 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie przydzielono dotacji na realizacje zadań własnych Gminy Sztabin.

3. W związku z powyższym brak jest ewaluacji Programu o której mowa w § 11 cytowanej na wstępie uchwały.

Wysoka Rado! Proszę o przyjęcie powyższego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz