ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego logo

Projekt realizowany będzie jednoetapowo, poprzez zakup i dostawę średniej profilowanej estradowej sceny mobilnej. Zakup sceny jest jak najbardziej zasadny ze względu, iż na chwilę obecną Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie i Gmina Sztabin nie posiadają mobilnej sceny plenerowej. Przy boisku szkolnym w Sztabinie znajduje się stara drewniana wiata, służąca dotychczas za scenę, która pomimo ciągłych remontów obecnie nie nadaje się do użytkowania. Realizacja zadania spowoduje podniesienie standardów usług kulturalnych Gminy Sztabin  oraz stworzy miejsce do integracji społeczności lokalnej i organizacji społecznych ze szczególnym ze szczególnym uwzględnieniem działalności kulturalnej (kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, organizacji imprez kulturalnych, artystycznych).

Głównym celem planowanego zadania jest podniesienie standardów usług kulturalnych Gminy Sztabin, poprzez zakup mobilnej sceny plenerowej, co pozwoli na stworzenie miejsc służących integracji społeczności lokalnej i organizacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działalności kulturalnej (kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, organizacji imprez kulturalnych, artystycznych). Operacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie korzystania z nowoczesnej  infrastruktury przeznaczonej do edukacji kulturalnej. Operacja realizowana będzie na istniejących terenach rekreacyjno – sportowych, na których odbywają się cykliczne i jednorazowe imprezy o charakterze kulturalnym i społecznym, organizowanych przez Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie, szkoły podstawowe oraz miejscową społeczność m.in. coroczne Dożynki Gminne, wystawa koni zimnokrwistych, festyny rodzinne, szkolne zawody sportowe itp.  Realizacja operacji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w trakcie organizowanych imprez oraz estetykę przestrzeni. Obecnie na terenie Gminy Sztabin znajduje się jeden obiekt, na którym mogą odbywać się takie wydarzenia. Jest to stara drewniana wiata zlokalizowana w Sztabinie, służąca dotychczas za scenę, która wymagała ciągłych remontów. W ostatnich latach wymieniono część drewnianej podłogi oraz elementy ścian. Pomimo to drewniana konstrukcja zaczęła się przechylać i obecnie obiekt nie nadaje się do użytku. Nadaje się tylko do rozbiórki. Stara scena ze względu na swoją konstrukcję, nie spełniała wszystkich potrzeb, nie można było jej w pełni wykorzystać.

Realizacja projektu wpłynie znacząco na estetykę przestrzeni publicznej i dziedzictwa kulturowego. Zakup nowej trwałej i estetycznej mobilnej sceny plenerowej  poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z wydarzeń kulturowych, gdyż stary drewniany obiekt z upływem lat stwarzał zagrożenie ( butwiejąca podłoga, połamane deski na ścianach ). Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie będzie miało odpowiednie wyposażenie do realizacji swoich celów.  Zakup nowej sceny pozwoli na organizowanie przez tą instytucję imprez w bardziej atrakcyjny i dostępny dla uczestników sposób. Prowadzenie imprez na nowej scenie ułatwi odbiór występujących tam osób i zespołów. Na starej scenie o niedużej powierzchni, występujące na niej osoby i zespoły były stłoczone, przez co  nie mogły w należyty sposób przedstawić swego repertuaru. Operacja będzie więc miała znaczący wpływ na rozwój kultury. Nowa scena służyć będzie również do organizacji plenerowych uroczystości religijnych takich jak dożynki parafialne, podczas których na scenie odprawiana jest coroczna msza święta za rolników i ich plony. 

Celem realizacji zadania p.n. "Plenerowa Gmina Sztabin - zakup mobilnej seny plenerowej na potrzeby działalności kulturalnej Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Sztabinie" jest rozszerzenie działalności statutowej Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Sztabinie poprzez organizację:

- cyklicznych prób zespołu wokalnego KAPRYS,

- cyklicznych prób dziecięcego zespołu ludowego SZTABINIAKI,

- prób młodzieżowych zespołów wokalno-instrumentalnych,

- systematycznych zajęć sportowo - tanecznych,

- okolicznościowych imprezy typu: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Święto Niepodległości, spotkań jasełkowych,

- wieczorów kolęd, pastorałek, pieśni ludowych,

- koncertów okolicznościowych,

- organizacji czasu wolnego podczas wakacji (przedstawienia teatralne).

Z mobilnej sceny korzystać będą również lokalne grupy działania takie jak Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego, stowarzyszenie "Aktywny Sztabin" oraz stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Biebrza" organizując na scenie projekty edukacyjne, spotkania i.t.p, Scena niezbędna jest również w celu organizacji spotkań informacyjnych mieszkańcom gminy Sztabin. Mobilność sceny spowoduje, że w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Sztabin będzie można spędzać wolny czas, rozwijać i realizować swoje zainteresowania. Zakup mobilnej sceny plenerowej to zadanie priorytetowe, ponieważ działalność kulturalna od pokoleń integruje mieszkańców naszej gminy. Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości życia na wsi, pozwoli realizować i rozwijać potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców, budować poczucie tożsamości a aktywnie działający mieszkańcy wpłyną na wzrost atrakcyjności obszaru. Mobilna scena plenerowa stworzy możliwość  organizacji  większej liczby imprez w plenerze nie tylko w Sztabinie jako centralnej miejscowości gminy, ale również w innych miejscowościach. Planowana do realizacji operacja to zadanie będące w gestii gminy ( w tym Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Sztabinie), dotyczące spraw rozwoju kultury. Jednym z celów projektu jest stworzenie mieszkańcom warunków  w czasie wolnym od nauki, obowiązków zawodowych, społecznych i domowych uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Zakup mobilnej sceny plenerowej w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia zjawiska jakim jest wykluczenie kulturowe mieszkańców Gminy Sztabin. Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyposażone w narzędzie jakim jest mobilna scena plenerowa w dużo łatwiejszy sposób dotrze do większej liczby odbiorców ze swoją ofertą kulturową.

Niezrealizowanie zadania w znaczny sposób ograniczy możliwości realizacji zadań statutowych Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Sztabinie i pogłębi wykluczenie kulturalne mieszkańców Gminy Sztabin.