Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w marcu br. przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy woj. Podlaskiego w ramach Programu odnowy wsi. Każda gmina mogła złożyć jeden wniosek, którego dofinansowanie wyniesie maksymalnie 15 tys. zł. Realizacja zadań, na które można otrzymać było wsparcie, musiała być zakończona  do 30 września 2021 r.

Mając na względzie przeprowadzoną przebudowę świetlicy i remizy OSP w Sztabinie oraz konieczność zagospodarowania tego obiektu, złożony przez Gminę Sztabin wniosek dotyczył zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sztabinie. Potrzeba realizacji projektu wynikła z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Sztabina, największego sołectwa na terenie Gminy Sztabin.  Dotychczasowe warunki lokalowe świetlicy wiejskiej w największej miejscowości gminy, nie zawsze pozwalały na odpowiednią organizację zamierzeń i działań mieszkańców. Realizacja zadania polegającego na wyposażeniu świetlicy w scenę, stoły i krzesła wpłynie na poprawę jakości organizowanych imprez oraz estetykę świetlicy. Świetlica  po przebudowie posiada bardzo dobre warunki bazowe do prowadzenia działalności kulturalnej. Placówka ta to ogólnodostępne miejsce, do którego przychodzą dzieci, młodzież i dorośli, aby aktywnie odpocząć.

Zadanie dotyczyło zakupu wyposażenia obiektu użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej, na terenie Gminy Sztabin w celu podniesienia standardu usług kulturalnych i społecznych  oferowanych przez mieszkańców sołectwa Sztabin. Zadanie zrealizowano w oparciu o wniosek Rady Sołeckiej Sołectwa Sztabin, która przeprowadziła ocenę bieżących potrzeb mieszkańców.

Zakres zrealizowanego zadania dotyczył zakupu:

  • modułowej sceny o pow. 24 m2, składającej się z 12 podestów scenicznych o wym. 2 x 1 m o wartości 13 500 zł
  • stołu konferencyjnego o konstrukcji modułowej dla 18 osób o wartości 3 099 zł
  • stołów uniwersalnych składanych o wymiarach 200 x 100 cm w ilości 10 szt. o wartości 6 165,50 zł
  • krzeseł konferencyjnych z oparciami na ręce w ilości 20 szt. o wartości 5 129,10 zł
  • krzeseł konferencyjnych stalowych tapicerowanych bez oparcia na ręce w ilości 32 szt. o wartości 3 680 zł

Zakup wyposażenia przeprowadzono w czerwcu i lipcu. Łączna wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 31 573,60 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 14 735,50 zł.

 Zakładane rezultaty po realizacji zadania to:

  • Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym osób starszych, poprzez podniesienie jakości i zwiększenia dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.
  • Poprawa integracji społecznej - poprzez umożliwienie różnym grupom społecznym wspólnego spędzania wolnego czasu.  Z nowych zakupionych urządzeń i nowego wyposażenia będą mogły korzystać nieodpłatnie wszystkie osoby bez względu na wiek, posiadane wykształcenie, zajmowaną pozycję społeczną, zagrożone ubóstwem, osoby niepełnosprawne i niesamodzielne. 
  • Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa kulturalnego - Dzięki realizacji operacji będą mogły powstawać nowe aktywne grupy osób, co przyczyni się do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu. Działające w Sztabinie stowarzyszenie „Aktywny Sztabin” z powodzeniem będzie mogło organizować mieszkańcom gminy Sztabin  imprezy kulturalne, rekreacyjne, społeczne. 
  • Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej oraz wychowawczej w przedmiotach edukacyjnych i integracyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczycieli. Wyposażenie świetlicy  w Sztabinie  w nowe stoły i  ławki  ułatwi prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci i  młodzieży oraz także osób starszych 60 + .  Świetlica wiejska w Sztabina  będzie także wykorzystywana jest przez Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej oraz nauczycieli miejscowej szkoły podstawowej do prowadzenia dydaktycznych zajęć plenerowych oraz do organizacji zabaw ( np. karnawałowych, mikołajkowych  itp.)  dla dzieci.
  • Poprawa spójności terytorialnej, bezpieczeństwa, estetyki przestrzeni i dziedzictwa kulturowego

Zrealizowana operacja będzie miała oddziaływanie dla  terenu całej Gminy Sztabin i wpłynie na poprawę jakości życia we wsiach, pozwoli realizować i rozwijać potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców, budować poczucie tożsamości, a aktywnie działający mieszkańcy wpłyną na wzrost atrakcyjności obszaru.  Zadanie docelowo służyć będzie  dla mieszkańców wielu innych miejscowości . W corocznych uroczystych akademiach i występach organizowanych  w świetlicy wiejskiej Sztabinie do której zakupione zostaną scena nowe stoły i krzesła, takich jak np. „Przegląd piosenki patriotycznej”, „Kolędujmy razem” , Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Przegląd Zespołów Ludowych itp.  uczestniczą mieszkańcy całej Gminy.  Do organizacji tych imprez niezbędne było odpowiednie  wyposażenie świetlicy. Sztabin położony jest w centralnej części Gminy Sztabin. Świetlica w tej miejscowości jest głównym ośrodkiem życia kulturalnego dla wielu okolicznych wsi, w których nie ma świetlic. Operacja przyczyni się do podniesienia poziomu społecznej i gospodarczej aktywności mieszkańców, jakości zarządzania zasobami, rozwijania partnerskiej współpracy z mieszkańcami innych wsi tej części gminy. Prężnie działające w Sztabinie od wielu lat  lokalne stowarzyszenie „Aktywny Sztabin”, współpracuje ściśle ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” , w skład którego wchodzą mieszkańcy  wsi  Jaziewo, Jaminy, Jasionowo Dębowskie, Lipowo, Mogilnice oraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Jastrzębna Druga – Ostrowie . Wspólne działania tych grup  odbywają się w różnych miejscowościach. Stowarzyszenia te podejmują wiele różnych działań związanych  na rzecz ochrony oraz wsparcia dóbr materialnych i niematerialnych związanych przede wszystkim z kulturą, historią, środowiskiem naturalnym Doliny Biebrzy oraz wartościami wspólnych relacji w społeczności lokalnej.