W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla opracowania Koncepcji Programowej w ramach zadania pn. „Budowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku Suchowola-Sztabin z obwodnicą Sztabina o długości ok, 13,01 km, z podziałem na pododcinki: koniec obw, Suchowoli-początek obw. Sztabina oraz obwodnica Sztabina”, powiat sokolski i augustowski, woj. podlaskie.

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia ww. projektu zostało wszczęte na wniosek z dnia 3 marca 2020 r., znak: K/l 13/03/03/20/1, uzupełniony pismem z dnia 19 marca 2020 r. złożony przez Pana Pawła Jana Iwańskiego z przedsiębiorstwa Kontrakt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Beethovena 115, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne, tj.:

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie-12.05.2020.pdf)obwieszczenie-12.05.2020.pdf[ ]671 kB