Inwestycje

  1. Wymiana oświetlenia ulicznego.

W miesiącach sierpniu i wrześniu br. w Sztabinie została wykonana wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Sztabinie. Stare wyeksploatowane oprawy zostały zastąpione nowoczesnymi wysokowydajnymi źródłami światła typu LED o mocy 19 W i 69 W. Każdego roku Gmina ponosiła bardzo duże nakłady na oświetlenie dróg na terenie naszej gminy. W 2018 roku była to kwota około 90 tys. zł, w tym koszt oświetlenia w Sztabinie wynosił około 51 tys. zł. Ponadto Gmina ponosi corocznie znaczące nakłady finansowe w kwocie ok. 40 tys./rok na utrzymanie w należytym stanie technicznym opraw oświetleniowych. Aby zmniejszyć nakłady finansowe ponoszone na  oświetlenie uliczne,  podjęto decyzję o wymianie w pierwszej kolejności wszystkich starych opraw w Sztabinie. Dotychczasowe oświetlenie drogowe stanowiły głównie kilkudziesięcioletnie oprawy otwarte  z lampami rtęciowymi o mocy 125 W oraz 250 W. Oprawy te w dużej mierze były całkowicie wyeksploatowane, skorodowane i uszkodzone, o bardzo niskiej sprawności, dużej energochłonności i awaryjności. Stwarzały zagrożenie dla otoczenia i osób zajmujących się eksploatacją tych urządzeń. Od około 30 lat oświetlenie uliczne na terenie Gminy Sztabin  nie było modernizowane. Zrealizowane zadanie pozwoli na obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, wdrożenie energooszczędnego, o wysokich parametrach użytkowych sprzętu oświetleniowego, a co za tym idzie znaczących efektów ekonomicznych dla budżetu gminy oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach w m. Sztabin. Koszt zrealizowanej inwestycji w ramach której zamontowano 118 szt. nowych opraw wyniósł 85 tys. zł. w tym koszt opraw to 64 tys. 

  1. Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację trzech zadań drogowych tj.   

  • Przebudowę drogi we wsi Lebiedzin – wartość zadania: 530 854,28 zł; dofinansowanie: 318 434,39 zł; udział własny: 213 419,89 zł
  • Przebudowę drogi we wsi Krasnybór – wartość zadania: 544 510,09 zł; dofinansowanie: 325 206,72 zł; udział własny: 219 303,37 zł
  • Przebudowę drogi we wsi Sosnowo – wartość zadania: 467 620,08 zł; dofinansowanie: 280 120,96 zł; udział własny: 187 499,12 zł  

Wymienione wyżej kwoty stanowiące wartość poszczególnych zadań, obejmują koszt opracowania dokumentacji, robót budowlanych oraz wykonania tablicy informacyjnej. Na podstawie zawartych umów z Wojewodą Podlaskim, kwoty dotacji zostały już przekazane dla Gminy.    

W dniach 13 i 17 września zawarto umowy na wykonanie tych zadań z firmami KAMPOL (Lebiedzin, Krasnybór) i STRABAG (Sosnowo). Zgodnie z zawartymi umowami inwestycja we wsi Lebiedzin została zrealizowana w bieżącym roku, natomiast we wsiach Krasnybór i Sosnowo termin wykonania ustalony jest do końca maja 2020 r.

Inwestycja we wsi Lebiedzin została już zakończona. Wybudowano nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,5 m, na odcinku drogi o dł. ok. 1 km przebiegającym przez obszar skupionej zabudowy tej miejscowości, począwszy od drogi powiatowej Krasnybór – Podcisówek. Ułożenie nowej nawierzchni poprzedziły roboty ziemne, karczowanie pni, wykonanie podbudowy oraz zabezpieczenie i przełożenie kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej. Została wykonana bardzo trwała nawierzchnia bitumiczna o gr. 8 cm wraz ze żwirowymi obustronnymi poboczami i zjazdami na posesje. W związku z wykonaniem nowej nawierzchni, ustawione zostały również nowe znaki drogowe, mające zapewnić bezpieczeństwo pojazdów. Inwestycja we wsi Lebiedzin została już rozliczona finansowo.

Rozpoczęte zostały także roboty we wsi Krasnybór.  

  1. Przebudowa drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  

Powiat Augustowski uzyskał w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie dla inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo o długości 3,411 km, do której znaczący udział finansowy wniesie również Gmina Sztabin. Wartość tej inwestycji wynosi ok. 2,48 mln złotych, a udział Gminy Sztabin wynosić będzie 566 522,00 zł. Kwota 283 261 zł , stanowiąca 50 % udziału gminy została już przekazana. Pomimo iż termin realizacji tego zadania ustalono na połowę przyszłego roku, to roboty zostały już rozpoczęte. Wykonawcą tej inwestycji jest firma STRABAG. Większość robót, a zwłaszcza robót bitumicznych została już wykonana. Zakres robót obejmuje cały odcinek tej drogi począwszy od głównego skrzyżowania we wsi Jaziewo, przez wieś Wrotki, do drogi powiatowej Białobrzegi – Dolistowo. We wsi Jaziewo został wybudowany również po jednej stronie jezdni chodnik z kostki brukowej.