W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945. z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nn 0,4 kV z przyłączami niskiego napięcia nn 0,4 kV– etap II, zlokalizowanego na działkach nr ewid. gruntów 92, 32/4, 29, 28/2, 95, 28/1, 44, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/2, 52/1, 53/2, 53/1, 54/2, 96, 27/2, 98, 27/1, 25/6, 25/4, 97, 25/5, 25/3, 23/1, 22/3, 22/1, 19/3, 19/4, 18/4, 18/1, 26/2, 26/1, 24, 21/4, 20/1, 20/2, 17/2, 17/1, 15/1, 571 i 70/1 położonych w obrębie geodezyjnym 0039 Wrotki gm. Sztabin, został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję o uprawnieniu stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w Urzędzie Gminy Sztabin (pok. nr 20) w godzinach od 8.00do 14.00, wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie, które zostaje zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Sztabin, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sztabin, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Wrotki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni. 

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp