W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działając na podstawie art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t. j.)

Wójt Gminy Sztabin

zawiadamia

o wydaniu decyzji nr  WB.6733.05.2019.KG z dnia 07 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na  nadbudowie i przebudowie budynku Ochotniczej Straż Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską, zlokalizowanego na działkach nr ewid. gruntów 158/8, 158/2 i 159/3 położonych w obrębie geodezyjnym 0037 Sztabin,  gm. Sztabin.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sztabin przy ul. Augustowskiej 53 pok. nr 20 w godzinach od 8.00 do 14.00. Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Sztabin w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy

Jarosław Karp