W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t. j.) zawiadamiam że na PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Polkowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nn 0,4 kV z przyłączami niskiego napięcia nn 0,4 kV– etap II, zlokalizowanego na działkach nr ewid. gruntów 92, 32/4, 29, 28/2, 95, 28/1, 44, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/2, 52/1, 53/2, 53/1, 54/2, 96, 27/2, 98, 27/1, 25/6, 25/4, 97, 25/5, 25/3, 23/1, 22/3, 22/1, 19/3, 19/4, 18/4, 18/1, 26/2, 26/1, 24, 21/4, 20/1, 20/2, 17/2, 17/1, 15/1, 571 i 70/1 położonych w obrębie geodezyjnym 0039 Wrotki gm. Sztabin

W związku z powyższym informuję, iż w trakcie trwania przedmiotowego postępowania administracyjnego strony mogą składać w tej sprawie uwagi i wnioski, oraz zapoznać się aktami sprawy w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Sztabin.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp