W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się do Rady Gminy Sztabin z prośbą o wybranie ławników na kadencję 2020 – 2023 do:

 • orzekania w Sądzie Rejonowym w Augustowie - 1 ławnika
 • orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach – 1 ławnika.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydat na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinien wykazywać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.    

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonywać do 30 czerwca 2019 roku, w Urzędzie Gminy Sztabin, Sekretariat, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek  – piątek w godz. 700 - 1500 , tel. (87) 6439758.

Kandydatów na ławników radom gminy mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

Rada Gminy Sztabin będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy (czyli po dniu 30 czerwca 2019 r.), pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Opłaty

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rada gminy dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

Wzory Karty zgłoszenia kandydata na ławnika udostępniane są w Urzędzie Gminy Sztabin ul. Augustowska 53, pokój Nr 7 i dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.sztabin.ug.gov.pl

Opracowała: Katarzyna Pietruczynik - podinspektor ds. obsługi rady tel. (87) 6439758

Obowiązek informacyjny RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy:

Administratorem Danych wybranych ławników będzie Prezes Sądu, do którego ławnik został wybrany. Do tego czasu, tj. na okres wyboru ławników Administratorem Danych będzie

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sztabin z siedzibą w Sztabinie, ul. Augustowska 53 tel.: 87 643 97 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej urzędu (w zakładce dot. przetwarzania danych/RODO) oraz w sekretariacie.
 3. Podstawą podania danych są: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą również w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikających z przepisów jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości pełnienia funkcji ławnika.
 5. W przypadku zbierania od Pana/Pani danych osobowych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pana/Pani zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla pełnionej przez Pana/Panią funkcji ławnika. Zgoda może zostać odwołana.
 6. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego, mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora Danych pracownicy Urzędu i tylko w niezbędnym zakresie. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów, np. dostawcy usług IT, jak również podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (sądy).
 7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania kadencji ławnika, a także po jej zakończeniu – przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanym dalej „RODO”).
 10. Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.