W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 68 gości oraz 1 użytkownik.

  • kgradkowski

projekt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie informuje, że od dnia 01.09.2018r. rozpoczął rekrutację uczestników do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego pt: „Fabryka możliwości”. Okres realizacji: 01.09.2018 – 30.06.2019 r.

Projekt: „Fabryka możliwości” skierowany jest do:

  • osób biernie zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osób nieaktywnych zawodowo – młodzież pochodząca z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej do 18 r. życia, będąca w obowiązku szkolnym i obowiązku nauki,
  • osób bezrobotnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzrost aktywności społecznej i poprawa relacji w rodzinach oraz rozwój umiejętności i zainteresowań od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

Poprzez działania projektu uczestnicy będą mieli możliwość zmienić wizerunek okolicy bądź wykonać przedsięwzięcie dla społeczności lokalnej oraz oprawić swoja sytuację na rynku pracy poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych. Realizacja szkoleń pozwoli uczestnikom nabyć kwalifikacje, które są niezbędne i adekwatne do aktualnych potrzeb na rynku pracy.

Wsparcie młodzieży będzie realizowane na różnych płaszczyznach – poprzez rozwój własnych kompetencji, pasji i zainteresowań a także działań dla najbliższej społeczności i otoczenia.

Wszystkie osoby zainteresowane, udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Barbara Salik