W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 261 gości oraz 0 użytkowników.

Zgodnie z §15 Uchwały Nr VII/94/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego na lata 2012 i 2013

przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie za 2012 r.

1. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych.

2. W budżecie Gminy Sztabin na 2012 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie przydzielono dotacji na realizacje zadań własnych Gminy Sztabin.

3. Ewaluacja Programu o której mowa w § 11 w/w uchwały przedstawia się następująco:

- liczba otwartych konkursów ofert – 0;

- liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów - 0;

- liczba zawartych umów na realizacje zadań publicznych z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych - 0;

- wysokość kwot udzielonych dotacji - 0,00 zł;

- liczba organizacji realizujących zadanie publiczne na rzecz Gminy w oparciu o dotacje – 0;

- liczba umów zerwanych lub unieważnionych, z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych - 0;

- łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje w realizacje zadań publicznych na rzecz Gminy - 0;

- liczba beneficjentów biorących udział w realizowanych przez Organizacje zadaniach publicznych - 0;

- liczba nowopowstałych organizacji – 2,

a) Koło Gospodyń Wiejskich w Mogilnicach,

b) Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnicach.

- liczba złożonych wniosków, dotyczących inicjatyw lokalnych – 0;

- liczba Organizacji wspieranych pozafinansowo -0;

- liczba zadań zorganizowanych wspólnie z innymi Organizacjami - 0

3. Aktualizowana jest na bieżąco „mapa aktywności”.

4. Informowałem organizacje o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu „Równać szanse 2012” i możliwości przystąpienia do konkursu.

5. W ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w dniu 3 grudnia 2012 r. Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska zorganizowała w Urzędzie Gminy Sztabin szkolenie, dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków w ramach „małych projektów” i „odnowy i rozwoju wsi”. W szkoleniu wzięło udział 12-e osób.

Wysoka Rado! Proszę o przyjęcie powyższego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz