Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sztabin

Wójt Gminy Sztabin informuje, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Sztabin wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez Gminę.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sztabin zwraca się do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sztabin, których nieruchomości są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków o wypełnienie tego obowiązku tj. dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków do dnia 16 czerwca 2023 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Sztabin, na parterze urzędu, na stronie internetowej urzędu gminy oraz u sołtysów.

Wypełnione formularze należy przekazać dla sołtysa lub wrzucić do urny stojącej na parterze w Urzędzie Gminy Sztabin w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r.

Właściciele nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych mają obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania takich zbiorników oraz osadników z przydomowych oczyszczalni. Właściciele nieruchomości powinni także posiadać dokumenty potwierdzające częstotliwość opróżniania szamb i osadników (rachunek, faktura).

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sztabin, powinny to zrobić w jak najszybszym terminie.

Wykaz przedsiębiorców  świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Sztabin:

  • ,,SZAMBONUREK” Wywóz Nieczystości Płynnych, Robert Kotowski, ul. Wilcza 22D, 16-300 Augustów, tel. 607 790 089;
  • Sklep Spożywczo – Przemysłowy Grzegorz Gorlewski, Cisów 1, 16-310 Sztabin, tel. 601 415 534;
  • Zakład Usług Asenizacyjnych Henryk Stankiewicz, ul. Łazienna 56, 16-300 Augustów, tel. 87 644 54 23, 600 369 257.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie planowany jest cykl kontrolny w tym przedmiocie. W toku przeprowadzanych kontroli sprawdzone zostanie przede wszystkim czy właściciel nieruchomości zawarł stosowną umowę z firmą oraz sprawdzone zostaną rachunki i zlecenia wywozu nieczystości za ostatni rok. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

Apelujemy do mieszkańców o zawarcie umów i przechowywanie rachunków potwierdzających korzystanie z usług wywozu nieczystości ciekłych.

Załączniki
zgloszenie.docx [22.23Kb]
Dodano piątek, 05 maj 2023 przez tworca