W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza na szkolenie pt: Prawa i obowiązki wynikające z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014 – 2020”.

Jest ono skierowane do osób, które planują realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naborów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański.

Wójt Gminy Sztabin ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w najem, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Wójt Gminy Sztabin, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro przez Urząd Gminy Sztabin zwraca się z prośbą o złożenia oferty cenowej na zadanie:

Zamawiający: Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, tel. 87 643 97 66, http://www.sztabin.ug.gov.pl/

zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sztabin oraz opieka nad nimi w latach 2018 - 2019”

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 t. j.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej – posterunku policji zlokalizowanego na działce nr ewid. gruntów 250/19 położonej w obrębie geodezyjnym Sztabin gm. Sztabin.

Organizator konkursu:

Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie

Cel konkursu:

- kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji

- rozwijanie zainteresowań artystycznych

- konfrontacja osiągnięć artystycznych

- podtrzymywanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji świątecznych

Starosta Powiatu Augustowskiego informuje, iż w związku z uzyskaniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zwiększonego kontraktu z NFZ na endoprotezy bioder i kolan, istnieje możliwość skrócenia czasu oczekiwania na zabiegi. Zachęcamy pacjentów do zgłaszania się do Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej celem ustalenia terminu hospitalizacji.

 (zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. Zamawiający:

Gmina Sztabin, podmiot realizujący Urząd Gminy Sztabin

ul. Augustowska 53

16 – 310 Sztabin

NIP – 846 – 15 – 97 - 891

dotyczących projektu uchwały „Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”

Zarząd Klubu Strzeleckiego MARKSMAN serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w TURNIEJU STRZELECKIM GMIN O PUCHAR PREZESA KS MARKSMAN

Turniej odbędzie się 8 października 2017 roku o godz. 10.00 na terenie strzelnicy w Klonownicy k/Augustowa.

Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego określa się Harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy

Rejon służbowy Nr 11: dzielnicowy – asp. sztab. Robert Żukowski

Punkt Przyjęć Interesantów w Sztabinie, ul. Augustowska 53, pok. 11

1.Koło „SERWY” –

Prezes koła: Bogusławski Zbigniew (tel. 512 204 259)

Łowczy koła: Bartosiewicz Andrzej (tel. 661 909 800)

Sekretarz koła: Sadowski Andrzej (tel. 507 043 414)

Zgłoszenia szkód przyjmuje Piekarski Jan – Leśniczy (Leśniczówka w Podcisówku) (tel. 605 722 341)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie działając w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1077 z późn. zm.), oraz mając na względzie pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w zakresie ptasiej grypy, jak też bezpieczeństwo epizootyczne powiatu augustowskiego, zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie mieszkańcom gminy informacji dotyczącej obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie miejsc, w których utrzymywany jest drób (zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2b), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016 r. poz. 2091.).

Informuje się, iż w 2017 roku wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składa się w Urzędzie Gminy Sztabin (pokój nr 13), w terminach: