W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAG.271.3.2017.JL, prowadzonego przez Gminę Sztabin, pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 312 693,00 zł”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 528757-N-2017;

data zamieszczenia: 8 czerwiec 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 101-200885 z dnia 27 maja 2017 r.

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

 

Nazwa zamówienia: Dostawa dwóch wozów strażackich.