W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 59242 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 21 marca 2018 roku (środa) o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Sztabin: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztabin w okresie od dnia 20 grudnia 2017 roku do 21 marca 2018 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdania z działalności komisji rady gminy za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie za 2017 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sztabin za 2017 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016 - 2018 za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Lipsk zadania w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Sztabin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu "Fabryka możliwości" na lata 2018 – 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sztabin na lata 2018-2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sztabin w 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Sztabin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sztabin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sztabin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sztabin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Przyjęcie protokołów obrad XXIX i XXX sesji Rady Gminy Sztabin.
 24. Zamknięcie obrad XXXI sesji.

Przewodniczący Rady

Paweł Karp