W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 59246 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) – w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  2. w przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność 1-2

Osoby, o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie określonej w niniejszym  wykazie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

O ile w/w nieruchomość  nie zostanie sprzedana na zasadach określonych  powyżej, albo co do których przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości podanej w wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy Sztabin pod nr tel. (87) 643 97 64, 643 97 50 lub w pok. nr 4 UG Sztabin.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez, wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości tj. powiadomienie mieszkańców wsi Krasnybór poprzez sołtysa wsi Krasnybór, zamieszczony na stronie internetowej urzędu  www.sztabin.ug.gov.pl, w BIP urzędu, w prasie lokalnej.

Sztabin, 08.03.2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz.pdf)wykaz.pdf[ ]218 kB