W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sztabin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sztabin uchwały Nr XIII/75/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sztabin. Przedmiotem zmiany studium jest obszar w granicach administracyjnych gminy Sztabin.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące  studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie URZĘDU GMINY Sztabin, 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 53 w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sztabin.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/wym. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuję, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu  w siedzibie URZĘDU GMINY Sztabin, 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 53, pokój 20 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy urzędu od godz. 700 do 1500 .

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego Obwieszczenia mogą wnosić uwagi i wnioski (uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia).   

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: URZAD GMINY SZTABIN, 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 53,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie URZAD GMINY SZTABIN, 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 53,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Sztabin.

Wójt Gminy Sztabin

Tadeusz Drągiewicz