W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Wójt Gminy Sztabin na podstawie § 4 ust. 2 i 4, § 6, § 8 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzenia 316/2017 Wójta Gminy Sztabin w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do zbycia.

OGŁASZA: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sztabin.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 26 czerwca 2017 roku.

Lp.

Nr działki

Pow. działki

KW

Miejsce położenia

Cena wywoławcza

Opis i przeznaczenie

nieruchomości

1.

41/2

0,0206 ha

SU1A/00014134/5

Brak obciążeń i zobowiązań osób trzecich

Jaziewo

540,00 zł, ponadto nabywca ponosi koszty ewentualnego okazania granic, zawarcia umowy sprzedaży

według ewidencji gruntów działka stanowi użytek rolny - pastwisko IV kl.

Posiada kształt prostokąta, teren podmokły. Drzewostan na działce wyłącznie jako drewno opałowe, nie posiada mediów

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada Gminy Sztabin nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), jak i uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 powyższej ustawy.

Działka położona w otulinie BPN.

Posiada dojazd od drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Sztabin ul. Augustowska 53 pok. nr 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 54,00 zł ceny wywoławczej na konto Gminy Sztabin nr 98935100000020012320000060 w BS Augustów do dnia 25 sierpnia 2017 r.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10,00 złotych.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;

- zwrócone na rzecz osób które nie wygrały przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia, lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

O ile do przetargu przystępuje jeden z małżonków, przed przystąpieniem do przetargu przedkłada komisji przetargowej oświadczenie współmałżonka na piśmie o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację co najmniej na godzinę przed otwarciem przetargu na tablicy ogłoszeń w budynku UG Sztabin, na stronie internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sztabin ul. Augustowska 53 w pok. nr 4 lub telefonicznie /87/ 643 97 64, 643 97 50

Ogłoszenie o organizowanym przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Sztabin ul. Augustowska 53, na stronie internetowej urzędu pod adresem www.sztabin.ug.gov.pl w BIP Urzędu, w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. powiadomienie mieszkańców wsi Jaziewo poprzez sołtysa wsi Jaziewo.