W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Gmina Sztabin / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 z późn. zm.)

z dniem 16 czerwca 2017 r.

ogłasza otwarty nabór na partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych

do projektu przygotowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański 2014-2020 Cel Główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji. 3.1 Poprawa integracji społecznej obszaru LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego z zakresu typu projektów nr 6 Programy aktywności lokalnej - Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 1. Projekt realizowany będzie przez Gminę Sztabin ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin - lidera projektu z udziałem partnera spoza sektora finansów publicznych.
 1. Celem partnerstwa jest:

wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja części zadań służących celowi głównemu: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.

 1. W ramach projektu przewiduje się wdrożenie trzech narzędzi:
 • Program Aktywności Lokalnej
 • Program Aktywizacja i Integracja
 • Kontrakty socjalne w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. póz. 930 z późn. zm.)
 1. Udział partnera polegał będzie na:
 • współpracy z liderem projektu w zakresie opracowania projektu i przygotowania wniosku o dofinansowanie,
 • współpracy w opracowaniu i wdrożeniu Programu Aktywności Lokalnej (PAL),
 • realizacji wybranych instrumentów aktywnej integracji w zakresie ustalonym z liderem projektu,
 • współpracy z liderem projektu w zakresie promocji projektu,
 • współpraca z liderem w zakresie zarządzania projektem,
 • od partnera oczekuje się także wniesienia zasobów kadrowych – osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie planowania i realizowania działań o charakterze animacyjnym i aktywizacyjnym na terenie objętym planowanym projektem.
 1. Kryteria wyboru oferty:

KRYTERIA FORMALNE:

 • oferta została złożona we wskazanym terminie,
 • wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty,
 • profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa
 • oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

KRYTERIA MERYTORYCZNE:

 • wkład własny potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa – max. 25 pkt.
 • doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze – max. 25 pkt.
 • doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze animacyjnym i aktywizacyjnym na terenie objętym planowanym projektem – 25 pkt.
 • potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację projektu – max. 25 pkt.
 1. Wymagane dokumenty:
 • Oferta złożona na formularzu (załącznik nr 2 do ogłoszenia) podpisana przez osobę do reprezentowania podmiotu,
 • Aktualny odpis właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • Aktualny statut podmiotu,
 • Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec innych podmiotów,
 • Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli ( w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
 • Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.
 1. Przedmiotowy projekt jest opracowywany i będzie realizowany w oparciu o ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański. Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej LGD - http://biebrza-leader.pl/artykul/nabor-nr-132017-programy-aktywnosci-lokalnej
 1. Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.
 1. Termin składania wniosków:

Od 16.06.2017 r. do 06.07.2017 r.

 1. Miejsce i sposób składania wniosków:

Wypełnioną ofertę zgłoszeniową (załącznik nr 2 do ogłoszenia) wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór partnera do projektu w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego” osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 45/1 lub za pośrednictwem poczty. Ostateczny termin składania ofert mija dnia 06 lipca 2017 roku o godzinie 10:00. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty pod wskazany powyżej adres. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 06 lipca 2017 roku o godzinie 11.00

Informacja o wyborze partnera oraz zakresie zadań partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gmin w Sztabinie oraz poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie Konkursu

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Kierownik GOPS w Sztabinie: Dorota Barbara Salik, tel. (87) 641 24 51

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin.doc)formularz.doc [Formularz oferty] 42 kB
Pobierz plik (regulamin.doc)regulamin.doc [Regulamin konkursu] 63 kB