W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 24 lutego 2017 roku (piątek) o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Sztabin:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztabin w okresie od dnia 21 grudnia 2016 r. do 24 lutego 2017 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sztabin na lata 2017 – 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sztabin do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sztabin w 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Przyjęcie protokołu obrad XX sesji Rady Gminy Sztabin.
 14. Zamknięcie obrad XXI sesji.

Przewodniczący Rady

Paweł Karp